Årsmöte 2020

Välkommen till vår webbsida

Med hänvisning till Coronapandemin ställde vi in vårt årsmöte som skulle ägt rum 19 mars. 2020.
Vi utlyser nu ett digitalt årsmöte.

1.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Utgår i denna varianten.

Val av två justeringsmän.

Föreslås att Ola Och Liz Björknert upprättar och justerar ett sammandrag av detta mötet.

3.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av dagordning för mötet.

Verksamheten ska bedrivas ideellt.
Föreningens styrelse har bestått av:
Ola Aronsson, ordförande
Liz Näsholm Björknert, kassör
Kjell-Arne Nyquist, sekreterare
Ingalill Velinder
Lars Näsholm
Yngve Lind, suppleantDan Danielsson, suppleant
Revisorer Sven-Åke Hermansson, Arne Sunesson (revisorsuppl.)
Verksamheten har planerats i samband med badkvällar
Årsmötet hölls i badhuset 21 mars 2019
Föreningen har ca 100 medlemmar. Flera av dessa har även i år fyllt på reparationsfonden.
Under året har föreningen tillhandahållit 305 bastubad och vid 21 tillfällen har bastun
varit uthyrd med uppskattningsvis 150 badande. Vid ett antal tillfällen har badhuset även upplåtits för möten, bl. a. till vandringsgruppen.
En städdag har föreningen haft för storstädning av bastun och duschutrymmet.
Badföreningen har under året haft uthyrning av kanoter.
Beträffande verksamhetsårets resultat samt ställning hänvisas till följande resultat- och balansräkningar.
Styrelsen föreslår att årets förlust 5 125:35 kronor balanseras mot eget kapital.

Föreningen ska vara oberoende av religiösa, kulturella och politiska åskådningar.

7.

8.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.

Åberopar revisorernas tillstyrkan och rekommendation

Fastställande av medlemsavgifter.

Föreslår oförändrad medlemsavgift d.v.s. 100 kr

Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och medlemmar av valberedningen.

Oförändrat

Ola Aronsson 070 2032 246
eller ola.aronsson@outlook.com

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta:

Dan Danielsson 08.04.2020 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här?
Kan resultat- och balansräkning mejlas till medlemar?
Är badavgifterna oförändrade? Sammanställn avgifter?
Nya förslag?

Du har möjlighet att avge Din röst fram till och med den 30 april. Vi är tacksamma om Du gör detta så att årsmötet blir behörigt uppnås. Enligt våra stadgar ska följande ärenden finnas på vårt årsmöte.

§ 11. Ärenden vid årsmötet.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

Information på ortens anslagstavlor och i mail till styrelsen och andra som brukar delta på tidigare årsmöten.

5.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelse
Öja Badförening, org.nr 802433-0394
Styrelsen för Öja Badförening får härmed avlämna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för år 2019.
Föreningens uppgift skall vara att tillvarata och verka för medlemmarnas gemensamma intressen


b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
Skicka ett mail till ola.aronsson@outlook.se så svarar jag med bilagorna till Dig.

6.     Föredragning av revisionsberättelse. 
Skicka ett mail till ola.aronsson@outlook.se så svarar jag med bilagorna till Dig.

10.   Val av:
a) Styrelse samt suppleanter för en tid av 2 år.
b) Föreningens ordförande för en tid av 2 år.
c) Kassör för en tid av 2 år.
d) Sekreterare för en tid av 2 år
c) Revisorer och revisorssuppleanter.
d) Valberedningen.

Förslaget är att besluta om omval på samtliga poster.
Styrelse: Ola Aronsson (ordf.), Kjell-Arne Nyquist (sekr.), Liz.Näshol (kassör), Inga-lill Welinder, Lars Näsholm. Styrelsesuppleanter Dan Danielsson och Yngve Lindh. 
Revisor Sven-Åke Hermansson och revisorssuppleant Arne Sunesson
Valberedning Arne Sunesson

 11. Behandling av inkomna motioner och övriga frågor.
Inga motioner inkomna.

Senaste kommentarer

08.04 | 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här? Kan resultat- och balansräkning mejl...

21.07 | 22:23

Ser ju trevligt ut

14.05 | 19:52

Dambastu-gruppen gör nu sommaruppehåll. Tack för denna säsongen oc...

20.12 | 23:49

Hej. Nu har vi kommit överens om ett jul-och nyårsbad den 30/1...