Rubrik för denna sida

Din rubrik

Avskrift från protokoll som förvaras i Växjö kommuns arkiv:

Protokoll fört vid möte i N.T.O:s lilla sal måndagen den 15 sept. 1941, med bastuintresserade personer i Öja.

De närvarande hälsades av herr Hans Wüllrich, Gemla.

§ 1.

, Nyatorp, Gemla med Tuve Törnqvist, Parkhyddan, vid protokollet.

Till att leda dagens förhandlingar valdes

§ 2.

tecknat andelar. Från norra delen avgavs inge direkta siffror. Från fabrikör K.A. Berg hade erbjudande gjorts om att därest bastu uppfördes på tomtmark som gränsar intill dennes fabrikstomt, fri ånga och uppvärmning samt erforderlig vattencistern skulle bekostas av honom, emot att hans arbetare bereddes fria bad i bastuinrättningen.

Av rapporter framgick att från militärt håll inkallelse gjorts speciellt för bastufrågans räkning och representerades militären av ingenjör Sten Nilsson, Stadsparksgatan 8, Karlshamn. Från bygdeombuden rapporterades att man i allmänhet funnit tiden för medlemsvärvning allt för kort. Ett betydande intresse hade emellertid visat sig för frågans realiserande. Sålunda hade enbart från socknens södra del omkring

Utredning om önskad och lämplig bastutyp hade verkställts av militärens representant samt av byggnadsfirman C.Y. Svensson, Rosenhäll, Gemla. Av utredningen syntes framgå att man borde stanna vid i Sv. Simförbundets broschyr upptagna s. k. Värmlandstypen.

§ 3.

Vid förhandlingarna som följde beslutades:

a.  Att med hänsyn till det stora intresse som visats från personer i församlingens södra del, inhämta uppgift om tomtpris för byggnad av bastu vid det s.k. Mullebadet. Till att i denna fråga underhandla med markägaren valdes herrarna Rune Nilsson, Fridhem, C.Y. Svensson, Rosenhäll., Hans Wüllrich, Gemla och Tuve Törnqvist, Parkhyddan.

b. Att anordna nytt möte i N.T.O:s lilla sal tisdagen den 16 september med början kl. 8 em.

c. Att till detta möte inbjuda styrelsen för Gemla Samhällsförening.

d. Att ordna tillkännagivande av detta möte uppdrogs åt herr Wüllrich och W Fransson.

§ 4.

Mötet avslutades.

Justeras:                                                                       Dag som ovan

Tuve Törnqvist

                                                                                       Vid protokollet

Senaste kommentarer

08.04 | 07:45

Hur meddelas medl att detta finns här? Kan resultat- och balansräkning mejl...

21.07 | 22:23

Ser ju trevligt ut

14.05 | 19:52

Dambastu-gruppen gör nu sommaruppehåll. Tack för denna säsongen oc...

20.12 | 23:49

Hej. Nu har vi kommit överens om ett jul-och nyårsbad den 30/1...